Graphic

Nền tảng

sketch, adobe xd

Định dạng

xd, pdf, html

Thiết kế

Đông Đô Media.,JSC